Document Type : Original Article

Authors

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

3 پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، پژوهشگاه فضایی

Abstract

در این مقاله به انتخاب بهینه پارامترهای مداری برای یک ماموریت پایش زمین در نبود امکان تزریق به مدار خورشیدآهنگ با درنظر گرفتن الزامات و محدودیت‌های مربوط به ماموریت و پلتفرم ماهواره پرداخته شده است در این تحقیق با استفاده از کد جامع طراحی و تحلیل الزامات ماموریتی و عملکردی ماهواره، ارتباطات بین پارامترهای مداری، الزامات ماموریتی، الزامات عملکردی ماهواره و عملکردهای قابل پشتیبانی توسط پلتفرم مدل‌سازی شده است. با تغییر پارامترهای مداری برای یک ماموریت مشخص، الزامات عملکردی ماهواره برای انجام آن ماموریت دچار تغییر خواهد شد که این الزامات به طور مشخص روی مشخصه های پلتفرم ماهواره و محموله تاثیر خواهند گذاشت.از طرفی نیز با تغییر پارامترهای مداری برای یک پلتفرم مشخص عملکردهای قابل پشتیبانی توسط پلتفرم دچار تغییر خواهند شد. استفاده از کد جامع طراحی و تحلیل الزامات ماموریتی و عملکردی ماهواره این مزیت را ایجاد کرده است که اثرات تغییرات پارامترهای مداری را بر الزامات عملکردی مورد نیاز ماموریت و عملکردهای قابل پشتیبانی پلتفرم ردیابی نموده و در نتیجه در فرایند انتخاب بهینه پارامترهای مداری، تمامی جوانب مربوط به مدار، ماموریت، ماهواره و پلتفرم به طور همزمان درنظر گرفته شوند که نتیجه آن شناسایی پارامترهای مداری قابل دستیابی و عملیاتی برای انجام ماموریت مدنظر باشد. در نهایت مسئله تصمیم‌گیری در فضای مقید شده توسط قیدهای بالادستی با در نظر گرفتن شاخص‌های مطلوبیتی همچون کمترین جرم سوخت، کمترین جرم محموله، کمترین سیکل تکرار رد زمینی و زمان محلی و ترکیب شاخص‌های بیان شده حل شده و نتایج با هم مقایسه شده اند.

Keywords

Main Subjects

Article Title [فارسی]

تصمیم‌گیری بهینه در طراحی یک ماموریت پایش زمین با در نظر گرفتن چالش‌های فنی پلتفرم و عدم امکان تزریق به مدار خورشید آهنگ

Authors [فارسی]

  • امیررضا کوثری 1
  • اسد صاغری 2
  • مسعود خوش سیما 3

1 دانشگاه تهران

Abstract [فارسی]

در این مقاله به انتخاب بهینه پارامترهای مداری برای یک ماموریت پایش زمین در نبود امکان تزریق به مدار خورشیدآهنگ با درنظر گرفتن الزامات و محدودیت‌های مربوط به ماموریت و پلتفرم ماهواره پرداخته شده است در این تحقیق با استفاده از کد جامع طراحی و تحلیل الزامات ماموریتی و عملکردی ماهواره، ارتباطات بین پارامترهای مداری، الزامات ماموریتی، الزامات عملکردی ماهواره و عملکردهای قابل پشتیبانی توسط پلتفرم مدل‌سازی شده است. با تغییر پارامترهای مداری برای یک ماموریت مشخص، الزامات عملکردی ماهواره برای انجام آن ماموریت دچار تغییر خواهد شد که این الزامات به طور مشخص روی مشخصه های پلتفرم ماهواره و محموله تاثیر خواهند گذاشت.از طرفی نیز با تغییر پارامترهای مداری برای یک پلتفرم مشخص عملکردهای قابل پشتیبانی توسط پلتفرم دچار تغییر خواهند شد. استفاده از کد جامع طراحی و تحلیل الزامات ماموریتی و عملکردی ماهواره این مزیت را ایجاد کرده است که اثرات تغییرات پارامترهای مداری را بر الزامات عملکردی مورد نیاز ماموریت و عملکردهای قابل پشتیبانی پلتفرم ردیابی نموده و در نتیجه در فرایند انتخاب بهینه پارامترهای مداری، تمامی جوانب مربوط به مدار، ماموریت، ماهواره و پلتفرم به طور همزمان درنظر گرفته شوند که نتیجه آن شناسایی پارامترهای مداری قابل دستیابی و عملیاتی برای انجام ماموریت مدنظر باشد. در نهایت مسئله تصمیم‌گیری در فضای مقید شده توسط قیدهای بالادستی با در نظر گرفتن شاخص‌های مطلوبیتی همچون کمترین جرم سوخت، کمترین جرم محموله، کمترین سیکل تکرار رد زمینی و زمان محلی و ترکیب شاخص‌های بیان شده حل شده و نتایج با هم مقایسه شده اند.

Keywords [فارسی]

  • تصمیم‌گیری بهینه
  • مدار چند خورشیدآهنگ
  • ماموریت پایش زمین
  • تکرار رد زمینی
  • پلتفرم ماهواره