Document Type : Original Article

Authors

دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Abstract

در این پژوهش بر نحوه عملکرد قراردادن یک وینگلت بر روی بال هواپیما در زوایای نصب مختلف تمرکز شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تغییرات عملکرد آیرودینامیکی یک بال حدود صوتی در سرعت‌های پایین با ایرفویل NASA Sc(2)-0410 مجهز به وینگلت‌ها با زوایای نصب مختلف به‌صورت تجربی بوده‌است. بررسی‌ها توسط اندازه‌گیری نیروی برآ و پسا با استفاده از یک دستگاه بالانس خارجی سه محوره برای زوایای نصب مختلف وینگلت در محدوده‌ی زوایای حمله 4- تا 20 درجه و در سه سرعت‌ جریان آزاد مادون صوت مختلف انجام گرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق که شامل تغییرات ضریب برآ، پسا و عملکرد آیرودینامیکی برای هر وینگلت در مقایسه با بال ساده می‌باشد، وینگلتها به‌صورت کلی با کاهش اندازه و قدرت گردابههای نوک بال نیروی برآ را افزایش داده و نیروی پسا را کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد آیرودینامیکی که هر وینگلت در اختیار می‌گذارد، وینگلت بهینه استخراج شده است. به منظور مقایسه بهتر و دقیق‌تر تاثیر زوایای نصب مختلف وینگلت بر عملکرد آیرودینامیکی بال پایه، درصد تاثیر هر کدام از وینگلت‌ها به‌صورت مجزا نشان داده شده و مطابق آن مشاهده می‌گردد که وینگلت‌ها با زوایای 0 و 15 درجه W0 و W15 در افزایش ضریب برآ عملکرد خوبی از خود نشان داده و همچنین از دیگاه کمترین نیروی پسا، وینگلت با زاویه 90 درجه عملکرد مطلوبی از خود نشان داده‌است.

Keywords

Main Subjects

Article Title [فارسی]

بررسی تجربی تأثیر زوایای نصب مختلف وینگلت‌ بر کارایی آیرودینامیکی بال با ایرفویل فوق بحرانی

Authors [فارسی]

  • پریسا قانونی
  • مصطفی کاظمی
  • محمود مانی

حافظ، روبروی سمیه دانشگاه امیرکبیر

Abstract [فارسی]

در این پژوهش بر نحوه عملکرد قراردادن یک وینگلت بر روی بال هواپیما در زوایای نصب مختلف تمرکز شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تغییرات عملکرد آیرودینامیکی یک بال حدود صوتی در سرعت‌های پایین با ایرفویل NASA Sc(2)-0410 مجهز به وینگلت‌ها با زوایای نصب مختلف به‌صورت تجربی بوده‌است. بررسی‌ها توسط اندازه‌گیری نیروی برآ و پسا با استفاده از یک دستگاه بالانس خارجی سه محوره برای زوایای نصب مختلف وینگلت در محدوده‌ی زوایای حمله 4- تا 20 درجه و در سه سرعت‌ جریان آزاد مادون صوت مختلف انجام گرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق که شامل تغییرات ضریب برآ، پسا و عملکرد آیرودینامیکی برای هر وینگلت در مقایسه با بال ساده می‌باشد، وینگلتها به‌صورت کلی با کاهش اندازه و قدرت گردابههای نوک بال نیروی برآ را افزایش داده و نیروی پسا را کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد آیرودینامیکی که هر وینگلت در اختیار می‌گذارد، وینگلت بهینه استخراج شده است. به منظور مقایسه بهتر و دقیق‌تر تاثیر زوایای نصب مختلف وینگلت بر عملکرد آیرودینامیکی بال پایه، درصد تاثیر هر کدام از وینگلت‌ها به‌صورت مجزا نشان داده شده و مطابق آن مشاهده می‌گردد که وینگلت‌ها با زوایای 0 و 15 درجه W0 و W15 در افزایش ضریب برآ عملکرد خوبی از خود نشان داده و همچنین از دیگاه کمترین نیروی پسا، وینگلت با زاویه 90 درجه عملکرد مطلوبی از خود نشان داده‌است.

Keywords [فارسی]

  • آیرودینامیک تجربی
  • گردابه نوک بال
  • بال فوق بحرانی
  • وینگلت
  • ضرایب آیرودینامیکی