بررسی اثر تغییرات بالک بر روی کارایی آیرودینامیکی کشتی هوایی

Document Type : Original Article

Authors

1 استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 پژوهشگاه فضایی

3 پژوهشگاه هوافضا

Abstract

کشتی هوایی به دلیل حجم بزرگ و سطح پسای زیاد معمولاً دارای سرعت پیمایش پایینی می‌باشد. این امر سبب شده طراحی آیرودینامیکی این وسیله اعم از شکل سطوح، نسبت طول به قطر و جایگاه بالک‌ها همگی از اهمیت زیادی برخوردار باشند. از سوی دیگر یک پارامتر مهم در پسای آیرودینامیکی وسیله تعیین ناحیه جدایش جریان در انتهای پرنده است. جدایش جریان نقشی اساسی در مقدار نیروی پسا و لیفت دارد از همینرو محل بالک‌ها و طراحی قسمت انتهایی کشتی هوایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این تحقیق تلاش خواهد شد با استفاده از دو روش تحلیلی و عددی راندمان آیرودینامیکی یک کشتی هوایی در سه پیکره بندی مختلف به ویژه با تمرکز بر روی تغییرات محل و نوع بالک و زاویه حمله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج عددی و تحلیلی با یکدیگر مقایسه شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بالک نوع کراس از منظر نسبت ضریب لیفت به درگ کارایی آیرودینامیکی بیشتری دارد همچنین حرکت دادن بالک به سمت جلو در راستای طولی بدنه، می‌تواند کارایی آیرودینامیکی وسیله را با افزایش نسبت لیفت به درگ ارتقا دهد.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

بررسی اثر تغییرات بالک بر روی کارایی آیرودینامیکی کشتی هوایی

Abstract [فارسی]

کشتی هوایی به دلیل حجم بزرگ و سطح پسای زیاد معمولاً دارای سرعت پیمایش پایینی می‌باشد. این امر سبب شده طراحی آیرودینامیکی این وسیله اعم از شکل سطوح، نسبت طول به قطر و جایگاه بالک‌ها همگی از اهمیت زیادی برخوردار باشند. از سوی دیگر یک پارامتر مهم در پسای آیرودینامیکی وسیله تعیین ناحیه جدایش جریان در انتهای پرنده است. جدایش جریان نقشی اساسی در مقدار نیروی پسا و لیفت دارد از همینرو محل بالک‌ها و طراحی قسمت انتهایی کشتی هوایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این تحقیق تلاش خواهد شد با استفاده از دو روش تحلیلی و عددی راندمان آیرودینامیکی یک کشتی هوایی در سه پیکره بندی مختلف به ویژه با تمرکز بر روی تغییرات محل و نوع بالک و زاویه حمله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج عددی و تحلیلی با یکدیگر مقایسه شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بالک نوع کراس از منظر نسبت ضریب لیفت به درگ کارایی آیرودینامیکی بیشتری دارد همچنین حرکت دادن بالک به سمت جلو در راستای طولی بدنه، می‌تواند کارایی آیرودینامیکی وسیله را با افزایش نسبت لیفت به درگ ارتقا دهد.

Keywords [فارسی]

  • کشتی هوایی
  • آیرودینامیک
  • پیکره بندی آیرودینامیکی