حل نیمه‌تحلیلی پاسخ گذرای سه‌بعدی ورق مدرج تابعی حلقوی با لایه‌ پیزوالکتریک

Document Type : Original Article

Authors

1 Tarbiat Modares University

2 Department of Aerspase Engineering, Shahid Sattari Air University

Abstract

در این مقاله، یک حل نیمه‌تحلیلی برای تحلیل گذرای سه‌بعدی ورق حلقوی با رویه‎‌های پیزوالکتریک بررسی شده است. هسته، ماده‌ی مدرج تابعی با توزیع نمایی است. این روش که ترکیبی از روش فضای حالت، تبدیل لاپلاس و معکوس آن و روش مربعات تفاضلی یک‌بعدی می‌باشد، برای به دست آوردن پاسخ ورق معادلات حرکت سه‌بعدی و روابط تنش- جابه‌جایی معادلات فضای حالت برای به دست آوردن حل تحلیلی در راستای ضخامت با هم ترکیب شده و با اعمال روش مربعات تفاضلی به معادلات فضای حالت، حل نیمه‌تحلیلی ورق بدست می‌آید. از تبدیل لاپلاس و معکوس عددی آن برای به دست آوردن حل در حوزه زمان به‌کار گرفته شده‌است. پس از بررسی همگرایی روش حاضر، نتایج عددی به‌دست‌آمده با نتایج مقالات و نیز نتایج عددی بدست آمده از روش اجزای محدود اعتبارسنجی شده‌ است. تأثیر پارامترهای مختلف مانند شرایط مرزی، خاصیت پیزوالکتریک، اعمال ولتاژ به عملگر، نسبت ضخامت هسته به رویه‌ها، نسبت شعاع بیرونی به درونی و شاخص تغییرات ماده‌ی مدرج تابعی مورد مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

حل نیمه‌تحلیلی پاسخ گذرای سه‌بعدی ورق مدرج تابعی حلقوی با لایه‌ پیزوالکتریک

Authors [فارسی]

  • پویا یوسفی خیابانی 1
  • علی نوری
  • عنا یت ا... حسینیان 2
1 دانشگاه تربیت مدرس
2 دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه هوایی شهید ستاری
Abstract [فارسی]

در این مقاله، یک حل نیمه‌تحلیلی برای تحلیل گذرای سه‌بعدی ورق حلقوی با رویه‎‌های پیزوالکتریک بررسی شده است. هسته، ماده‌ی مدرج تابعی با توزیع نمایی است. این روش که ترکیبی از روش فضای حالت، تبدیل لاپلاس و معکوس آن و روش مربعات تفاضلی یک‌بعدی می‌باشد، برای به دست آوردن پاسخ ورق معادلات حرکت سه‌بعدی و روابط تنش- جابه‌جایی معادلات فضای حالت برای به دست آوردن حل تحلیلی در راستای ضخامت با هم ترکیب شده و با اعمال روش مربعات تفاضلی به معادلات فضای حالت، حل نیمه‌تحلیلی ورق بدست می‌آید. از تبدیل لاپلاس و معکوس عددی آن برای به دست آوردن حل در حوزه زمان به‌کار گرفته شده‌است. پس از بررسی همگرایی روش حاضر، نتایج عددی به‌دست‌آمده با نتایج مقالات و نیز نتایج عددی بدست آمده از روش اجزای محدود اعتبارسنجی شده‌ است. تأثیر پارامترهای مختلف مانند شرایط مرزی، خاصیت پیزوالکتریک، اعمال ولتاژ به عملگر، نسبت ضخامت هسته به رویه‌ها، نسبت شعاع بیرونی به درونی و شاخص تغییرات ماده‌ی مدرج تابعی مورد مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords [فارسی]

  • پاسخ گذرا- الاستیسیته- مربعات تفاضلی - ورق مدرج تابعی
  • پیزوالکتریک