تاثیر دما و زمان بر روی خواص مکانیکی آلومینیم 2024 پس از فرآیند اکستروژن در کانال زاویه دار

Document Type : Original Article

Authors

management

10.22034/jast.2021.128049

Abstract

In this paper, first the homogenization process of machined samples at 500 ° C for 45 minutes and then the deformation process was performed on the samples in two modes of one pass and four passes. The micro structural changes of the samples were examined in different cycles, the results show that the grain size in the fourth pass has decreased by 65% ​​compared to the first pass. The results of single-axis tensile test show that with increasing the number of passes and the duration of storage in the furnace at a constant temperature, the strength increases by 65% ​​compared to previous passes. By examining and comparing the grain sizes in the metal-lo graphic test in each passing pass compared to the previous pass, the grain size is reduced by 50%. Also, by performing a hardness test on the samples, the hardness value increases from 62 Vickers in dissolved annealing mode to 77 Vickers after severe deformation with a passing pass. The strength of engineering submission to the annealed state increases from 185 MPa to 286 MPa in the first pass and 323 MPa in the fourth pass. The results of Dilatometery test show that with particle fineness, changes in elongation due to heat and constant force are reduced by 5% compared to previous passes.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

تاثیر دما و زمان بر روی خواص مکانیکی آلومینیم 2024 پس از فرآیند اکستروژن در کانال زاویه دار

Authors [فارسی]

  • وحید سلیمانی
  • حسین قیاسوند
  • فتح اله قدس
Abstract [فارسی]

در این مقاله ابتدا فرآیند همگن سازی نمونه های ماشینکاری شده در دمای C°500 به مدت 45 دقیقه و سپس فرآیند تغییر شکل بر روی نمونه‌ها در دو حالت یک پاس و چهار پاس عبوری انجام شد. تغییرات ریزساختاری نمونه‌ها در سیکل های مختلف مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصل شده نشان می دهد اندازه دانه ها در پاس عبوری چهارم نسبت به پاس عبوری اول 65 درصد کاهش داشته است. نتایج تست کشش تک محور نشان می دهد، با افزایش تعداد پاس و مدت زمان نگهداری در کوره در دمای ثابت، استحکام 65 درصد نسبت به پاس های قبلی افزایش می یابد. با بررسی و مقایسه اندازه دانه ها در آزمون متالوگرافی در هر پاس عبوری نسبت به پاس قبلی، اندازه دانه 50 درصد کاهش می یابد. همچنین با انجام آزمون سختی سنجی بر روی نمونه ها مقدار سختی از 62 ویکرز در حالت آنیل انحلالی به 77 ویکرز پس از تغییر شکل شدید با یک پاس عبوری افزایش می یابد. استحکام تسلیم مهندسی نسبت به حالت آنیل از MPa 185 به MPa 286 در پاس عبوری اول و در پاس عبوری چهارم به MPa 323 افزایش می یابد. نتایج آزمون دیلاتومتری نشان می دهد با ریزدانگی ذرات، تغییرات افزایش طول در اثر حرارت و نیروی ثابت، نسبت به پاس های قبلی 5% کاهش می یابد.

Keywords [فارسی]

  • فرایند ECAP"
  • آلیاژ 2024"
  • "
  • خواص مکانیکی"