بررسی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم7075 –آلومینیوم 2024، تحت بارگذاری مرکب

Document Type : Original Article

Authors

Aerospace Faculty, Shahid Sattry Aeronautical University of Science and Technology

10.22034/jast.2021.128031

Abstract

هدف از این پژوهش، پیش‌بینی ظرفیت تحمل بار نمونه‌های آزمایشگاهی ساخته شده از اتصال جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم آلیاژی 7075 و 2024 حاوی شیار اولیه، تحت بارگذاری مرکب در مودهای ترک I/II می‌باشد. با توجه به رفتار الاستیک- پلاستیک این ترکیب و وجود تغییر فرم‌های پلاستیک قابل توجه در آن، تحلیل شکست قطعات شیاردار جوش شده به روش جوش اصطکاکی اغتشاشی نیازمند معیارهای حوزه مکانیک شکست الاستو-پلاستیک می‌باشد که پیچیده و زمان‌بر است. به همین منظور، از مفهوم ماده معادل استفاده شده و به کمک آن، رفتار مکانیکی جوش جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم آلیاژی 7075 به آلومینیوم 2024 با رفتار یک ماده ترد مجازی معادل‌ سازی شده و از دو معیار شکست ترد موجود در حوزه بارگذاری مرکب I/II برای تخمین ظرفیت باربری قطعات شیاردار جوش شده به روش جوش اصطکاکی اغتشاشی ، استفاده می‌شود. مقایسه نتایج تجربی و پیش‌بینی‌های تئوری حاصل از دو معیار نشان می‌دهد که هر دو معیار با دقت خوبی قادر به پیش‌بینی چقرمگی شکست قطعات شیاردار می‌باشند. به علاوه، نشان داده می‌شود که با افزایش سهم مود II بارگذاری، اندازه ناحیه پلاستیک اطراف شیار در لحظه شروع رشد ترک افزایش یافته و منجر به افزایش قابل توجه ظرفیت باربری قطعه شیاردار می‌شود.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

بررسی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم7075 –آلومینیوم 2024، تحت بارگذاری مرکب

Authors [فارسی]

  • علی نوری
  • محمد کاظمی
Abstract [فارسی]

بررسی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم7075 –آلومینیوم 2024، تحت بارگذاری مرکب

Keywords [فارسی]

  • جوش اصطکاکی اغتشاشی
  • چقرمگی شکست
  • بارگذاری مرکب I/II
  • مفهوم ماده معادل
  • رفتار الاستیک- پلاستیک