مقایسه تجربی عملکرد رانشی ، دوموتور سرعت پایین و متوسط توسط تونل باد و به دست آوردن مدت زمان پرواز

Document Type : Original Article

Authors

1 Sharif University of Technology

2 Professor, Aerospace Engineering , Sharif University of Technology

3 Faculty of Energy Engineering; University of Kerman

10.22034/jast.2020.119909

Abstract

در دهه‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی موتورهای سرعت پایین بدون جاروبک، رده‌ای از موتورها با مصرف پایین و رانش بالا به بازار عرضه شد. این موتورها دور پایین و گشتاور بالا هستند و از ملخ‌های بزرگی بهره می‌برند. انتخاب این ملخ‌ها بر روی مصرف توان موتور بسیار تاثیر می‌گذارد. در این موارد استفاده از این موتورها برای پرنده‌های عمود پرواز کم مصرف توصیه شده است. در این مقاله هدف تست موتورهای فوق درون تونل باد و بدست آوردن نمودارهای رانش-توان و سرعت-توان و در نتیجه بازده این موتورها برای هواپیمای بدون سرنشین است. سپس برای یک پهپاد نمونه، موتورهای تست شده از نظر مصرف توان مقایسه می‌شوند. نتیجه بدست آمده نشان دهنده‌ی آن است که موتورهای گشتاور بالا و دور پایین به عنوان پیشران هواپیما ممکن است بهترین نتایج را نسبت به موتورهای معمولی حاصل نکنند. در آخر برای دو موتور گفته شده توسط درون‌یابی، رابطه‌ای بین توان، سرعت و رانش بدست آورده می‌شود.

Keywords


Article Title [فارسی]

مقایسه تجربی عملکرد رانشی، دو موتور سرعت پایین و متوسط توسط تونل باد و به دست آوردن مدت زمان پرواز

Authors [فارسی]

  • امیرحسین غلامی 1
  • محمد حائری 2
  • علیرضا دودمان تیپی 3
1 دانشکده مهندسی هوافضا؛ دانشگاه صنعتی شریف
2 گروه کنترل ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
3 گروه کنترل، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه کرمان
Abstract [فارسی]

در دهه‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی موتورهای سرعت پایین بدون جاروبک، رده‌ای از موتورها با مصرف پایین و رانش بالا به بازار عرضه شد. این موتورها دور پایین و گشتاور بالا هستند و از ملخ‌های بزرگی بهره می‌برند. انتخاب این ملخ‌ها بر روی مصرف توان موتور بسیار تاثیر می‌گذارد. در این موارد استفاده از این موتورها برای پرنده‌های عمود پرواز کم مصرف توصیه شده است. در این مقاله هدف تست موتورهای فوق درون تونل باد و بدست آوردن نمودارهای رانش-توان و سرعت-توان و در نتیجه بازده این موتورها برای هواپیمای بدون سرنشین است. سپس برای یک پهپاد نمونه، موتورهای تست شده از نظر مصرف توان مقایسه می‌شوند. نتیجه بدست آمده نشان دهنده‌ی آن است که موتورهای گشتاور بالا و دور پایین به عنوان پیشران هواپیما ممکن است بهترین نتایج را نسبت به موتورهای معمولی حاصل نکنند. در آخر برای دو موتور گفته شده توسط درون‌یابی، رابطه‌ای بین توان، سرعت و رانش بدست آورده می‌شود.

Keywords [فارسی]

  • اِستند خلأ
  • نسبت فشار پایداری
  • طول دیفیوز
  • مخزن خلأ
[1].   A. Noth, S. Bouabdallah, S. Michaud, R. Siegwart, W. Engel, “SKY-SAILOR Design of an autonomous solar powered Martian airplane”, ETH Zurich, Conference paper, 2004.
[2].   L. Wirth, P. Oettershagen, J. Ambuhi, and R.Y. Siegwart, “Meteorological path planning using dynamic programming for a solar-powered UAV”,ETH Zurich, Conference paper, 2015.
[3].  T. Shi, P. Ma, X. Zheng, X. Chang, and X. Duan, “Experimental study on dynamic efficiency quad-rotor UAV”, International Conference on Advanced Electronic Science and Technology (AEST 2016) 881-890.
[4].   امیرحسین غلامی، محمد حائری، علیرضا دودمان تیپی، "ساخت تونل باد سرعت پایین و کم هزینه"، بیست و هفتمین کنفرانس مهندسان مکانیک ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 10 تا 12 اردیبهشت 1398.
[5].   M.S. Selig and B.D. McGranahan, “Wind tunnel aerodynamic tests of six airfoils for use on small wind turbines”, Journal of Solar Energy Engineering-Transactions of The ASME 126(4) (2004) 986-1001.
[6].   S. Junk, W. Schroder, and S. Schrock, “Design of additively manufactured wind tunnel models for use with UAVs”, Procedia CIRP 60 (2017) 241-246.