Investigation of cooperative and non-cooperative conflict Resolution between aircraft using Game Theory

Document Type : Original Article

Authors

1 Tehran university

2 PhD Candidate, Aerospace Engineering, Tehran University, Tehran, IRAN

Abstract

هدف اصلی در این مقاله بررسی مسئله رفع تداخل بین مسیر پروازی چند هواپیما با استفاده از نظریه بازی است. اگر هواپیماهای متداخل برای رفع تداخل با یکدیگر همکاری کنند و بر اساس منافع تعریف شده خود تصمیم گیری کنند، در اینصورت مسئله رفع تداخل می تواند به یک مسئله بازی دیفرانسیلی تبدیل گردد. در حالت همکارانه، با تعیین اولویت پروازی، هواپیماهای متداخل بر اساس آن، مسیر رفع تداخل را محاسبه می کنند. در حالت غیرهمکارانه مسئله رفع تداخل نیز از راهکار تعادل نش استفاده گردیده و مسیر جدید محاسبه می گردد. برای پیاده سازی این مسئله از مدل جرم نقطه ای استفاده شده است که با استفاده از تغییر متغیر کنترلی به مدل خطی تبدیل می گردد. مسئله فوق با استفاده از روش حل عددی شبه طیفی حل می گردد. نتایج شبیه سازی و مطالعات موردی موید عملکرد مناسب روش ارائه شده جهت رفع تداخل مسیر بین هواپیما ها است.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

بررسی رفع تداخل همکارانه و غیر همکارانه بین هواپیماها با استفاده از نظریه بازی

Authors [فارسی]

  • امیررضا کوثری 1
  • مسعود میرزایی تشنیزی 2
1 دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Abstract [فارسی]

هدف اصلی در این مقاله بررسی مسئله رفع تداخل بین مسیر پروازی چند هواپیما با استفاده از نظریه بازی است. اگر هواپیماهای متداخل برای رفع تداخل با یکدیگر همکاری کنند و بر اساس منافع تعریف شده خود تصمیم گیری کنند، در اینصورت مسئله رفع تداخل می تواند به یک مسئله بازی دیفرانسیلی تبدیل گردد. در حالت همکارانه، با تعیین اولویت پروازی، هواپیماهای متداخل بر اساس آن، مسیر رفع تداخل را محاسبه می کنند. در حالت غیرهمکارانه مسئله رفع تداخل نیز از راهکار تعادل نش استفاده گردیده و مسیر جدید محاسبه می گردد. برای پیاده سازی این مسئله از مدل جرم نقطه ای استفاده شده است که با استفاده از تغییر متغیر کنترلی به مدل خطی تبدیل می گردد. مسئله فوق با استفاده از روش حل عددی شبه طیفی حل می گردد. نتایج شبیه سازی و مطالعات موردی موید عملکرد مناسب روش ارائه شده جهت رفع تداخل مسیر بین هواپیما ها است.

Keywords [فارسی]

  • رفع تداخل
  • بازی دیفرانسیلی
  • اولویت پروازی
  • تعادل نش
  • شبه طیفی